โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
หมู่ที่ 1 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
email: bantonesc@gmail.com
โทร. 0809543159, 0850142923
แผนที่